Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Tả Thàng

xã Tả Thàng
lci-muongkhuong-thtathang@edu.viettel.vn